Jaarrekening

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Vanaf 2017 zijn we verplicht vanuit de BBV om een verdeling van de begroting per taakveld op te nemen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze lijst met taakvelden is voorgeschreven en voor elke gemeente hetzelfde. Elke gemeente hanteert dus dezelfde taakvelden. Dit bevorderd vergelijkbaarheid en uniformiteit.  Wel kunnen taakvelden toegeschreven worden aan meerdere programma’s en heeft het geen invloed op de indeling van de programma’s in de begroting.
In Oss hebben we ervoor gekozen om het overzicht van de begroting volgens taakvelden op te nemen in de bijlage. In de programmateksten zelf blijven de concernproducten leidend. De systematiek die we hanteren is om aan elke activiteit (bijvoorbeeld ‘Burgemeester en wethouders - 60206’) een taakveld (hoofd en subniveau) hebben gekoppeld. Door deze koppeling kunnen we op hoofdniveau (bijvoorbeeld ‘0. Bestuur en ondersteuning’) en op subniveau (bijvoorbeeld ‘0.1 Bestuur’) een overzicht van de begroting op taakveldenniveau genereren.

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.506

0

2.506

2.571

-38

2.533

3.019

-42

2.977

0.2

Burgerzaken

1.945

-1.045

900

1.835

-995

840

1.832

-976

856

0.4

Overhead

27.468

-1.857

25.611

30.789

-3.012

27.777

29.827

-3.046

26.781

0.5

Treasury

-730

-1.141

-1.872

270

-795

-524

562

-870

-309

0.61

OZB woningen

0

-11.642

-11.642

0

-11.642

-11.642

3

-11.718

-11.715

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.653

-7.653

0

-7.653

-7.653

0

-8.106

-8.106

0.63

Parkeerbelasting

141

-2.047

-1.906

131

-1.016

-884

137

-1.175

-1.038

0.64

Belastingen overig

1.886

-933

953

2.077

-805

1.272

2.091

-741

1.350

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

-180.701

-180.701

0

-190.176

-190.176

0

-190.901

-190.901

0.8

Overige baten en lasten

2.529

-605

1.925

362

-630

-268

-581

-702

-1.283

Totaal groep

35.745

-207.623

-171.878

38.035

-216.761

-178.725

36.888

-218.277

-181.389

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

5.039

0

5.039

6.647

-1.874

4.773

6.673

-1.880

4.792

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.973

-142

3.831

3.911

-142

3.769

3.507

-166

3.341

Totaal groep

9.012

-142

8.870

10.558

-2.016

8.542

10.180

-2.046

8.133

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

10.317

-538

9.778

11.521

-538

10.982

9.504

-1.135

8.369

2.2

Parkeren

2.179

-457

1.722

2.171

-232

1.940

1.979

-229

1.750

2.4

Economische havens en waterwegen

860

-547

312

858

-435

423

819

-477

342

2.5

Openbaar vervoer

95

-25

70

95

-25

70

68

-25

43

Totaal groep

13.450

-1.568

11.883

14.645

-1.230

13.415

12.371

-1.866

10.505

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.618

0

1.618

1.724

0

1.724

1.371

0

1.371

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

29.273

-39.746

-10.472

39.663

-49.647

-9.984

22.960

-32.443

-9.483

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

95

-93

3

75

-72

4

77

-65

12

3.4

Economische promotie

138

-432

-294

93

-233

-140

82

-434

-352

Totaal groep

31.125

-40.270

-9.145

41.556

-49.952

-8.396

24.490

-32.942

-8.452

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

6.594

-569

6.025

5.458

-301

5.157

7.177

-330

6.847

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.015

-2.405

2.611

5.419

-2.735

2.684

4.437

-2.045

2.392

Totaal groep

11.609

-2.974

8.635

10.876

-3.035

7.841

11.614

-2.375

9.239

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.983

-276

2.707

3.101

-326

2.775

2.939

-300

2.639

5.2

Sportaccommodaties

5.120

-1.573

3.547

5.305

-1.620

3.685

5.159

-1.452

3.707

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.661

-74

4.587

4.944

-74

4.870

4.723

-85

4.638

5.4

Musea

420

-80

340

435

-80

356

424

-84

339

5.6

Media

2.569

0

2.569

2.670

0

2.670

2.532

0

2.532

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

8.039

-111

7.928

8.184

-418

7.766

8.430

-370

8.061

Totaal groep

23.792

-2.113

21.679

24.639

-2.517

22.122

24.207

-2.290

21.917

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.902

-599

10.303

12.223

-793

11.429

12.163

-750

11.412

6.2

Wijkteams

663

0

663

2.017

0

2.017

893

0

893

6.3

Inkomensregelingen

35.364

-25.116

10.248

50.131

-40.375

9.756

44.020

-35.309

8.711

6.4

Begeleide participatie

17.554

0

17.554

19.434

0

19.434

19.410

0

19.410

6.5

Arbeidsparticipatie

5.136

0

5.136

4.947

-647

4.300

4.802

-647

4.154

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.862

-192

5.669

6.262

-198

6.064

6.579

-130

6.449

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.687

-1.152

15.535

17.479

-1.046

16.433

19.562

-1.157

18.404

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

21.032

0

21.032

21.788

0

21.788

22.707

0

22.707

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

27.872

0

27.872

26.045

0

26.045

18.842

-157

18.685

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

2.786

0

2.786

1.541

0

1.541

Totaal groep

143.858

-27.060

116.797

163.111

-43.059

120.051

150.518

-38.151

112.367

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.573

-70

7.503

7.573

-70

7.503

7.571

-94

7.477

7.2

Riolering

6.782

-8.190

-1.408

6.782

-8.190

-1.408

6.905

-8.288

-1.383

7.3

Afval

12.362

-13.832

-1.470

13.073

-13.736

-663

12.427

-14.174

-1.746

7.4

Milieubeheer

2.567

0

2.567

3.210

-489

2.721

3.038

-391

2.647

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

275

-204

71

278

-204

73

271

-246

25

Totaal groep

29.560

-22.297

7.264

30.915

-22.690

8.225

30.212

-23.192

7.020

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

18.830

-13.442

5.388

20.372

-14.383

5.989

6.256

-1.147

5.108

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr

7.958

-6.989

969

14.347

-15.525

-1.178

10.572

-17.291

-6.719

8.3

Wonen en bouwen

3.759

-2.993

765

3.757

-2.996

761

3.691

-3.323

368

Totaal groep

30.547

-23.424

7.122

38.475

-32.904

5.572

20.518

-21.761

-1.243

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

328.699

-327.472

1.227

372.811

-374.164

-1.353

320.998

-342.901

-21.903

bedragen x € 1.000

Taakvelden - Mutaties reserves

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

103

0

103

103

0

103

0.4

Overhead

535

-471

64

658

-2.065

-1.407

880

-1.747

-867

0.5

Treasury

1.134

0

1.134

1.155

0

1.155

1.108

0

1.108

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

0

-3.045

-3.045

0

-3.001

-3.001

0

-3.001

-3.001

Totaal groep

1.772

-3.516

-1.744

1.916

-5.067

-3.151

2.090

-4.748

-2.658

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

-177

-177

440

-524

-84

440

-524

-84

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-65

-65

0

-158

-158

0

-158

-158

Totaal groep

0

-242

-242

440

-681

-241

440

-681

-241

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

250

-247

3

1.021

-2.507

-1.487

2.193

-1.550

643

2.2

Parkeren

245

-205

40

245

-306

-61

245

-242

3

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

495

-451

44

1.266

-2.813

-1.547

2.438

-1.791

647

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

-325

-325

0

-383

-383

0

-83

-83

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.499

0

10.499

10.615

-631

9.983

10.080

-595

9.485

Totaal groep

10.499

-325

10.174

10.615

-1.014

9.600

10.080

-678

9.402

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-286

-286

0

-108

-108

0

-1.834

-1.834

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-130

-130

0

-130

-130

0

-130

-130

Totaal groep

0

-416

-416

0

-238

-238

0

-1.964

-1.964

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

-64

-64

0

-64

-64

5.2

Sportaccommodaties

0

-196

-196

0

-335

-335

0

-335

-335

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-186

-186

0

-205

-205

0

-192

-192

5.4

Musea

0

-43

-43

0

-40

-40

0

-32

-32

5.6

Media

2.199

0

2.199

2.199

-229

1.970

2.199

-93

2.106

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

330

-334

-4

530

-372

158

330

-655

-325

Totaal groep

2.529

-759

1.769

2.729

-1.245

1.484

2.529

-1.371

1.158

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

-85

-72

12

-712

-700

0

-783

-783

6.2

Wijkteams

0

0

0

0

-1.189

-1.189

0

-115

-115

6.3

Inkomensregelingen

106

0

106

1.344

-12

1.332

1.344

-5

1.339

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-700

-700

0

-100

-100

0

-100

-100

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

-3.110

-3.110

4.241

-3.634

607

4.241

-1.735

2.507

Totaal groep

118

-3.895

-3.776

5.598

-5.648

-50

5.585

-2.737

2.848

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

0

-279

-279

257

-536

-279

275

-579

-304

7.3

Afval

0

-868

-868

0

-966

-966

0

-98

-98

7.4

Milieubeheer

0

-85

-85

160

-457

-297

160

-427

-267

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

0

-1.231

-1.231

417

-1.958

-1.541

435

-1.104

-669

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.800

-1.088

1.713

3.700

-2.571

1.130

3.144

-1.100

2.045

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.706

-5.818

-4.112

3.867

-5.738

-1.871

7.773

-4.191

3.582

8.3

Wonen en bouwen

0

-209

-209

0

-206

-206

0

-256

-256

Totaal groep

4.506

-7.114

-2.608

7.567

-8.515

-947

10.917

-5.547

5.370

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

19.918

-17.950

1.968

30.547

-27.179

3.368

34.514

-20.622

13.893

RESULTAAT

348.617

-345.422

3.195

403.358

-401.343

2.015

355.512

-363.523

-8.010

Deze pagina is gebouwd op 05/18/2021 14:38:28 met de export van 05/18/2021 14:25:10